Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Vícevrstvá fóliová izolace
Kód výrobku SVT10077
Typ výrobku SuperFOIL SF60
Obrázek výrobku sf60.jpg
Stručný popis výrobku Tepelný odpor samotné izolace R=2,57(m2.K.W-1), pro šikmé nebo ploché střechy R=3,47(m2.K.W-1), u zdí R=3,91(m2.K.W-1) vč. dvou vzduchových mezer. Tepelná izolace SuperFOIL SF40 se skládá z 37 vrstev. Chová se jako radiační bariéra, tzn. chladí během letních měsíců a zároveň izoluje během zimy. Díky parotěsným vlastnostem zajišťuje ochranu před vodními párami. Instalace “DUET“ – Aplikace nad a pod krokev složená ze 2 vrstev SuperFOIL SF40 + SF40 zajišťuje hodnotu součinitele prostupu tepla U=0,14(m2.K.W-1). Tepelnou izolaci SuperFOIL lze použít s libovolnou izolací pro dosažení jakékoli požadované hodnoty U. Snadná instalace, minimální odpad.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo BBA č. 18/5575
Datum vystavení certifikátu shody 09.10.2018
Prohlášení o shodě číslo 001-BD-CPR-01-04-19, verze 2
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.04.2019
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Termoizolační reflexní fólie
materiál výrobku ostatní
materiál výrobku v případě volby ostatní Termoplastická pěna
minimální tloušťka izolantu 100 [mm]
maximální tloušťka izolantu 100 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.028 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.028 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 2400 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 0 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě sf60_en_13984_v2_2_2020_cz_platna.pdf
Výrobci
Výrobce Boulder Developments Ltd
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení THIRD SOLUTION s.r.o.
Právní forma s.r.o.
06239641
Email info@thirdsolution.eu
Web www.thirdsolution.eu
Telefon +420 777 316 447
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice 1. května
čp. 78/180
Obec Ostrava - Polanka nad Odrou
PSČ 725 25
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne