Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Knauf Insulation ADE
Kód výrobku SVT208
Typ výrobku Tepelná izolace
Obrázek výrobku nobasil.png
Stručný popis výrobku Desky z kamenné minerální vlny
Dovozce Knauf Insulation Trading, s.r.o.
Web www.knaufinsulation.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo K1-0751-CPD-146.0-01
Datum vystavení certifikátu shody 25.06.2013
Prohlášení o shodě číslo R4308LPCPR
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití příčky a podhledy
materiál výrobku minerální vlna
materiál výrobku v případě volby ostatní -
minimální tloušťka izolantu 40 [mm]
maximální tloušťka izolantu 200 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.035 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.035 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 1 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 A1
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 840 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Knauf Insulation Trading, s.r.o.
Právní forma s.r.o.
26220148
Email Karel.Dutka@knaufinsulation.com
Web www.knaufinsulation.com
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Bucharova
čp. 2641/14
Obec Praha 5
PSČ
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne