Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Knauf Insulation Nobadrap
Kód výrobku SVT214
Typ výrobku Tepelná izolace
Obrázek výrobku nobadrap.png
Stručný popis výrobku Foukaná minerální izolace z kamenného vlákna Součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK platí pro objemovou hmotnost 50 kg/m3. Pro jiné hodnoty viz technický list.
Dovozce Knauf Insulation Trading, s.r.o.
Web www.knaufinsulation.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPD-0371/13/P
Datum vystavení certifikátu shody 30.05.2013
Prohlášení o shodě číslo B4308BPCPR
Datum vystavení prohlášení o shodě 09.09.2013
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití stropy a dutiny
materiál výrobku minerální vlna
materiál výrobku v případě volby ostatní -
minimální tloušťka izolantu 20 [mm]
maximální tloušťka izolantu 500 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.037 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.037 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 1 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 A1
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 840 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě 214.pdf
Výrobci
Výrobce KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Knauf Insulation Trading, s.r.o.
Právní forma s.r.o.
26220148
Email Karel.Dutka@knaufinsulation.com
Web www.knaufinsulation.com
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Bucharova
čp. 2641/14
Obec Praha 5
PSČ
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne