Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku VEDAPOR - Extrapor 100S
Kód výrobku SVT3311
Typ výrobku TS/G200S35/G200S4/V60S35/PYEV60S35
Obrázek výrobku tvary_desek_a_priklad_sanace.pdf
Stručný popis výrobku Kompletizovaný polystyrenový tepelně izolační střešní dílec s vrchním nakašírovaným asfaltovým pásem jako 1. hydroizolační vrstvou. Typ pásu podle označení typu výrobku .
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 204/C5/2013/050-019883
Datum vystavení certifikátu shody 03.06.2013
Prohlášení o shodě číslo 01.07.2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití tepelná izolace střech
materiál výrobku pěnový polystyren
materiál výrobku v případě volby ostatní pěnový polystyren
minimální tloušťka izolantu 40 [mm]
maximální tloušťka izolantu 200 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.031 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.031 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 70 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 1270 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce ICOPAL VEDAG CZ, s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení ICOPAL VEDAG CZ
Právní forma s.r.o.
47545259
Email vedag@vedag.cz
Web
Telefon +420 284 686 373
Fax +420 284 685 607
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Dopraváků
čp. 749
Obec Praha 8 - Dolní Chabry
PSČ 184 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne