Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku PURA - minerální izolační deska
Kód výrobku SVT3723
Typ výrobku Sanační a tepelně izolační obklad pro vnitřní použití
Obrázek výrobku desky_pura.pdf
Stručný popis výrobku Kapilárně aktivní tepelně izolační deska
Dovozce Meffert ČR spol. s r. o.
Web www.meffert.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 3013V-12-0036
Datum vystavení certifikátu shody 02.02.2012
Prohlášení o shodě číslo R 01-2012
Datum vystavení prohlášení o shodě 03.02.2012
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití vnitřní zateplení stěn
materiál výrobku ostatní
materiál výrobku v případě volby ostatní křemičitan vápenatý
minimální tloušťka izolantu 50 [mm]
maximální tloušťka izolantu 120 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.045 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.045 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 2.8 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 A1
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 0 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce Meffert ČR spol.s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Meffert ČR
Právní forma s.r.o.
45240931
Email pavlina.fejtkova@meffert.cz
Web www.meffert.cz
Telefon +420 326 375 730
Fax +420 326 375 831
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Do Čertous
čp. 2627/9
Obec Praha 9
PSČ 193 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne