Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Izolační systém Magmarelax
Kód výrobku SVT407
Typ výrobku Granrock Premium
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku použití izolačního systému v různých typech konstrukcí
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 204/C5a/2013/070-045043
Datum vystavení certifikátu shody 26.03.2013
Prohlášení o shodě číslo STO 070-045041
Datum vystavení prohlášení o shodě 25.03.2013
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití izolace stropů a dutin
materiál výrobku minerální vlna
materiál výrobku v případě volby ostatní granulát z minerálních vláknitých desek
minimální tloušťka izolantu 50 [mm]
maximální tloušťka izolantu 500 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.040 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.040 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 1.5 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 A1
index šíření plamene izolačního materiálu iS 3 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 840 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce Rockwool a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení IP IZOLACE POLNÁ
Právní forma s.r.o.
25323601
Email alice.nejedla@ippolna.cz
Web www.ippolna.cz
Telefon +420 567 225 445
Fax +420 567 225 495
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Tyršova
čp. 405
Obec Polná
PSČ 588 13
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne
Vydal: