Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Ytong Multipor
Kód výrobku SVT4085
Typ výrobku Multipor 045
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Tepelněizolační desky
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo ETA-05/0093
Datum vystavení certifikátu shody 28.06.2011
Prohlášení o shodě číslo 49400001-133
Datum vystavení prohlášení o shodě 30.06.2013
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití tepelná izolace
materiál výrobku ostatní
materiál výrobku v případě volby ostatní minerální desky
minimální tloušťka izolantu 40 [mm]
maximální tloušťka izolantu 300 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.043 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.043 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 3 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 A1
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 1300 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce Xella
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Xella
Právní forma s.r.o.
64832988
Email ivana.havlickova@xella.com
Web www.ytong.cz
Telefon +420547101196
Fax +420547101103
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Vodní
čp. 550
Obec Hrušovany u Brna
PSČ 66462
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne