Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Polystyren
Kód výrobku SVT4325
Typ výrobku EPS 70 S
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku tepelně izolační desky určené pro izolace stěn, stropů, podlah, příček a pro izolace s nároky na pevnost v tlaku a ohybu.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CPD-070034149
Datum vystavení certifikátu shody 20.02.2008
Prohlášení o shodě číslo 2/08/CZ /002-CPR-2013/CZ
Datum vystavení prohlášení o shodě 20.02.2008
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití izolace stěn, stropů, podlah
materiál výrobku pěnový polystyren
materiál výrobku v případě volby ostatní pěnový polystyren
minimální tloušťka izolantu 10 [mm]
maximální tloušťka izolantu 600 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.037 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 40 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce Bautherm
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Bautherm
Právní forma s.r.o.
36811513
Email bautherm@bautherm.sk
Web www.bautherm.sk
Telefon +421444327990
Fax +421444327990
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Textilná
čp. 6393
Obec Ružomberok
PSČ 03405
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne