Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku POROTHERM 40 EKO+ Profi Dryfix
Kód výrobku SVT5160
Typ výrobku Tepelně izolační zdivo
Obrázek výrobku porotherm_40_eko_profi_dryfix.jpg
Stručný popis výrobku Cihly broušené Porotherm 40 EKO+ Profi Dryfix jsou určené pro omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo tloušťky 400 mm s velmi vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny. Ke zdění těchto cihel se používá speciální pěna pro zdění.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo ITT 114/2010/JE
Datum vystavení certifikátu shody 04.04.2010
Prohlášení o shodě číslo ES-PSH-3220/11_EKO+ Profi
Datum vystavení prohlášení o shodě 06.04.2010
Technologie
Parametry
Stavební materiály se zlepšenými tepelně izolačními vlastnostmi ()
určené použití obvodové zdivo
materiál výrobku porozitovaný cihelný střep
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.087 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.087 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu µ 5
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 A1
index šíření plamene izolačního materiálu iS; dle ČSN 73 0863 0 mm.min-1
měrná tepelná kapacita; dle ČSN 73 0540 1000
prohlášení o vlastnostech/shodě porotherm_40_eko_profi_dryfix.pdf
Výrobci
Výrobce Wienerberger cihlářský průmysl
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Wienerberger cihlářský průmysl
Právní forma a.s.
00015253
Email hynek.stancik@wienerberger.com
Web www.wienerberger.cz/
Telefon +420 383 826 111
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Plachého
čp. 388/28
Obec České Budějovice
PSČ 370 46
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne