Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Poliuretan Spray system
Kód výrobku SVT5313
Typ výrobku S 503
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Polyuretanová pěna hustoty 50-60kg/m3
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo ES 1
Datum vystavení certifikátu shody 27.11.2012
Prohlášení o shodě číslo ES 1
Datum vystavení prohlášení o shodě 27.11.2012
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití tepelná izolace
materiál výrobku tvrdá polyuretanová pěna
materiál výrobku v případě volby ostatní PUR
minimální tloušťka izolantu 10 [mm]
maximální tloušťka izolantu 500 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.028 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.028 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 56 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ano | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce Synthesia Internacional S.L.U.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení SAFIC-ALCAN ČESKO
Právní forma s.r.o.
26262916
Email kadlec@safic-alcan.cz
Web www.safic-alcan.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Jamborova
čp. 32
Obec Brno
PSČ 615 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne