Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku URSA DF 32
Kód výrobku SVT546
Typ výrobku Tepelně izolační materiály
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Nekašírovaná izolační plsť.
Dovozce URSA CZ s.r.o.
Web www.ursa.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 0672-CPD-51140.02.05
Datum vystavení certifikátu shody 21.09.2012
Prohlášení o shodě číslo 48UGW31NRN13071
Datum vystavení prohlášení o shodě 20.06.2013
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití izolace šikmých střech, izolace montovaných konstrukcí obvodových plášťů, izolace příček, izolace stropů a podhledů
materiál výrobku minerální vlna
materiál výrobku v případě volby ostatní skelná vlna
minimální tloušťka izolantu 50 [mm]
maximální tloušťka izolantu 150 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.032 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.032 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 1 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 T3
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce URSA CZ s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení URSA CZ
Právní forma s.r.o.
61778559
Email tech.poradce@ursa.com
Web www.ursa.cz
Telefon +420 281 017 370
Fax +420 281 017 377
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Pražská
čp. 16/810
Obec Praha 10 - Hostivař
PSČ 102 21
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne