Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku DEKPERIMETER 200
Kód výrobku SVT576
Typ výrobku tepelný izolant z EPS
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu, určené k tepelné izolaci stěn, zvláště soklového zdiva a základů
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1020-CPD-050019828
Datum vystavení certifikátu shody 26.04.2013
Prohlášení o shodě číslo CZ0004-020
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití podzemní části budov, obvodové stěny, podlahy, ploché střechy, terasy, šikmé střechy, stěny a podlahy bazénů
materiál výrobku pěnový polystyren
materiál výrobku v případě volby ostatní pěnový polystyren
minimální tloušťka izolantu 30 [mm]
maximální tloušťka izolantu 200 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.034 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.034 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 40 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce Dektrade
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Dektrade
Právní forma a.s.
48589837
Email libor.zdenek@dek-cz.com
Web www.dektrade.cz
Telefon +420 603 884 972
Fax +420 234 054 291
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Tiskařská
čp. 10/257
Obec Praha 10 - Malešice
PSČ 108 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne