Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Tepelně izolační materiály
Kód výrobku SVT601
Typ výrobku URSA AKP 2/V
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Akustická, izolační deska ze skelné vlny, jednostranně kašírovaná černou netkanou textilií.
Dovozce URSA CZ s.r.o.
Web www.ursa.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 0672-CPD-51140.02.02
Datum vystavení certifikátu shody 27.05.2013
Prohlášení o shodě číslo 49GW35FBN13071
Datum vystavení prohlášení o shodě 15.04.2013
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití izolace lehkých příček, akustická izolace předstěn, akustická izolace stropů a podhledů
materiál výrobku minerální vlna
materiál výrobku v případě volby ostatní skelná vlna
minimální tloušťka izolantu 20 [mm]
maximální tloušťka izolantu 50 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.035 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.035 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 1 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 T3
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce URSA CZ s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení URSA CZ
Právní forma s.r.o.
61778559
Email tech.poradce@ursa.com
Web www.ursa.cz
Telefon +420 281 017 370
Fax +420 281 017 377
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Pražská
čp. 16/810
Obec Praha 10 - Hostivař
PSČ 102 21
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne