Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Tepelně izolační materiály
Kód výrobku SVT606
Typ výrobku URSA TSP
Obrázek výrobku tsp.jpg
Stručný popis výrobku Tuhá, podlahová izolační deska proti kročejovému hluku ze skelné vlny.
Dovozce URSA CZ s.r.o.
Web www.ursa.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 0672-CPD-51140.02.02
Datum vystavení certifikátu shody 27.05.2013
Prohlášení o shodě číslo 49GW33NBN13071
Datum vystavení prohlášení o shodě 15.04.2013
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití kročejová izolace pod betonové/anhydritové potěry
materiál výrobku minerální vlna
materiál výrobku v případě volby ostatní skelná vlna
minimální tloušťka izolantu 15 [mm]
maximální tloušťka izolantu 40 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.033 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.033 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 1 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 T6
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě 606.pdf
Výrobci
Výrobce URSA CZ s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení URSA CZ
Právní forma s.r.o.
61778559
Email tech.poradce@ursa.com
Web www.ursa.cz
Telefon +420 281 017 370
Fax +420 281 017 377
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Pražská
čp. 16/810
Obec Praha 10 - Hostivař
PSČ 102 21
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne