Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku CLIMASTONE L - foukaná minerální izolace
Kód výrobku SVT6334
Typ výrobku foukaná minerální izolace
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Tepelná minerální izolace, nejvyšší třída reakce na oheň A1, hydrofobizované vlákno. Aplikaci výrobku provádí specializované firmy pomocí strojního zařízení. Dostupnost firem plošně po celé ČR.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPD-0321/12/P
Datum vystavení certifikátu shody 19.06.2013
Prohlášení o shodě číslo 007CPR2014-02-13-CLIM
Datum vystavení prohlášení o shodě 13.02.2014
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Izolace určená k zateplování vodorovných, šikmých a svislých stavebních konstrukcí. Izolace je aplikována s pomocí speciálního strojního zařízení.
materiál výrobku minerální vlna
materiál výrobku v případě volby ostatní minerální vlna
minimální tloušťka izolantu 20 [mm]
maximální tloušťka izolantu 1000 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.038 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.038 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 1.1 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 A1
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0.00 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 900 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce CIUR a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení CIUR a.s.
Právní forma a.s.
40612724
Email info@ciur.cz
Web www.ciur.cz
Telefon +420 326 901 411
Fax +420 326 901 456
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Malé náměstí
čp. 142/3
Obec Praha 1
PSČ 110 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne