Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku URSA PUREONE DF 39 RN
Kód výrobku SVT6855
Typ výrobku Tepelně izolační materiály
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Minerální tepelná, akustická, protipožární izolace na bázi skla, bílé barvy.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 0672-CPR-0311
Datum vystavení certifikátu shody 20.12.2014
Prohlášení o shodě číslo 49UPO 32NRN14121
Datum vystavení prohlášení o shodě 19.12.2014
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití izolace střech, izolace stropů a podhledů, izolace příček
materiál výrobku minerální vlna
materiál výrobku v případě volby ostatní 0
minimální tloušťka izolantu 40 [mm]
maximální tloušťka izolantu 220 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.039 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.039 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 1 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 A1
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce URSA CZ
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení URSA CZ
Právní forma s.r.o.
61778559
Email tech.poradce@ursa.com
Web www.ursa.cz
Telefon +420 281 017 370
Fax +420 281 017 377
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Pražská
čp. 16/810
Obec Praha 10 - Hostivař
PSČ 102 21
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne