Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku URSA XPS N-III-I
Kód výrobku SVT730
Typ výrobku Tepelně izolační materiály
Obrázek výrobku xps_n_iii_l.jpg
Stručný popis výrobku Tuhá tepelně izolační deska na bázi extrudované polystyrenové pěny.
Dovozce URSA CZ s.r.o.
Web www.ursa.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 0672-CPD-51140.04.01
Datum vystavení certifikátu shody 28.03.2013
Prohlášení o shodě číslo 49XPSN319011
Datum vystavení prohlášení o shodě 22.04.2013
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití vnitřní izolace podlah, vnější tepelná izolace suterénních stěn a podlah
materiál výrobku extrudovaný polystyren
materiál výrobku v případě volby ostatní XPS
minimální tloušťka izolantu 30 [mm]
maximální tloušťka izolantu 160 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.033 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.037 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 80 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce URSA CZ s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení URSA CZ
Právní forma s.r.o.
61778559
Email tech.poradce@ursa.com
Web www.ursa.cz
Telefon +420 281 017 370
Fax +420 281 017 377
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Pražská
čp. 16/810
Obec Praha 10 - Hostivař
PSČ 102 21
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne