Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku URSA PUREONE TWF 37
Kód výrobku SVT7483
Typ výrobku URSA PUREONE TWF 37
Obrázek výrobku twf_37.jpg
Stručný popis výrobku izolace příček, stěn a předstěn, šikmých střech Ověření parametrů výrobcem.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 0672-CPR-0311
Datum vystavení certifikátu shody 13.11.2015
Prohlášení o shodě číslo 49UPO37NRN15081
Datum vystavení prohlášení o shodě 03.08.2015
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití izolace příček, stěn a podhledů
materiál výrobku minerální vlna
materiál výrobku v případě volby ostatní minerální vlna
minimální tloušťka izolantu 40 [mm]
maximální tloušťka izolantu 100 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.037 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.037 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 1 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 A1
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 840 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ano | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě 49upo37nrn15081_twf37.pdf
Výrobci
Výrobce URSA CZ
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení URSA CZ
Právní forma s.r.o.
61778559
Email tech.poradce@ursa.com
Web www.ursa.cz
Telefon +420 281 017 370
Fax +420 281 017 377
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Pražská
čp. 16/810
Obec Praha 10 - Hostivař
PSČ 102 21
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne