Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Pěnové sklo
Kód výrobku SVT7521
Typ výrobku REFAGLASS
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Štěrk z pěnového skla REFAGLASS je kamenivo určené k použití jako tepelně izolační násypový matriál
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo č.1516-CPR-15-0343
Datum vystavení certifikátu shody 25.09.2015
Prohlášení o shodě číslo 00_63-01-9-2015
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.09.2019
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Tepelně izolační násypy
materiál výrobku pěnové sklo
materiál výrobku v případě volby ostatní pěnové sklo
minimální tloušťka izolantu 200 [mm]
maximální tloušťka izolantu 500 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.08 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.08 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 1 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 A1
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 840 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě prohlaseni_o_vlastnostech_refaglass_0_63_v_01092015.pdf
Výrobci
Výrobce REFAGLASS
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení REFAGLASS
Právní forma s.r.o.
29155576
Email info@refaglass.cz
Web www.refaglass.cz
Telefon +420 775 873 061
Fax +420 318 635 162
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice U Nikolajky
čp. 382/30
Obec Praha
PSČ 150 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne