Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Isover GRANULATE
Kód výrobku SVT8069
Typ výrobku Tepelná izolace
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Granulát vyrobený z minerální vlny. (50-90 kg/m3)
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPD-0320/12/P
Datum vystavení certifikátu shody 08.02.2012
Prohlášení o shodě číslo CZ0001-035
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Granulát se používá jako polotovar pro následnou aplikaci foukané izolace. Výsledný produkt po aplikaci je nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem proti povětrnostním vlivům.
materiál výrobku minerální vlna
materiál výrobku v případě volby ostatní MW
minimální tloušťka izolantu 0 [mm]
maximální tloušťka izolantu 0 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.036 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.041 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 1 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 A1
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 840 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě sp_20259416060612480.pdf
Výrobci
Výrobce Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA)
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Saint - Gobain Construction Product CZ
Právní forma a.s.
25029673
Email milada.stankova@saint-gobain.com
Web www.isover.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Smrčkova
čp. 2485/4
Obec Praha 8
PSČ 18000
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne