Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Nadkrokevní izolace
Kód výrobku SVT875
Typ výrobku THERMANO
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku THERMANO jsou těžké polyuretanové izolační desky z poliizocianurátu 100% bez škodlivých freonů. Využití k izolaci plochých, šikmých střech a podlah.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 32/3/13165
Datum vystavení certifikátu shody 31.01.2014
Prohlášení o shodě číslo 32/3/13165
Datum vystavení prohlášení o shodě 31.01.2014
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Izolace
materiál výrobku ostatní
materiál výrobku v případě volby ostatní PIR pěna
minimální tloušťka izolantu 40 [mm]
maximální tloušťka izolantu 200 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.022 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.022 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 50 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 e
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce Balex Metal
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Balex Metal
Právní forma s.r.o.
25994646
Email balexmetal@balexmetal.cz
Web www.balex.eu
Telefon +420 495 543 267
Fax +420 495 482 683
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Vážní
čp. 1097
Obec Hradec Králové
PSČ 500 03
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne