Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Isover TDPT
Kód výrobku SVT963
Typ výrobku Tepelně izolační materiál
Obrázek výrobku tdpt.jpg
Stručný popis výrobku Desky TDPT jsou určeny pro zvukové i tepelné izolace podlahových konstrukcí, pod betonové mazaniny min. tl. 50 mm (dle tloušťky izolace). Tyto desky odolávají až 10 kN/m2, tzn. 1000 kg/m2 celkového zatížení (uvažováno stálé zatížení od konstrukce těžké plovoucí podlahy a užitné zatížení pro daný provoz). V případě lehké plovoucí podlahy je limitní hodnota zatížení 5 kN/m2, tj. 500 kg/m2.
Dovozce Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Web www.isover.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1139-CPD-0735/09
Datum vystavení certifikátu shody 02.03.2010
Prohlášení o shodě číslo B-040 -01-CPR-2013/07/01 až B-047 -01-CPR-2013/07/01
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Desky TDPT jsou určeny pro zvukové i tepelné izolace podlahových konstrukcí.
materiál výrobku minerální vlna
materiál výrobku v případě volby ostatní -
minimální tloušťka izolantu 15 [mm]
maximální tloušťka izolantu 60 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.033 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.033 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 1 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 A2
index šíření plamene izolačního materiálu iS 1 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 840 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER)
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Saint - Gobain Construction Product CZ
Právní forma a.s.
25029673
Email milada.stankova@saint-gobain.com
Web www.isover.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Smrčkova
čp. 2485/4
Obec Praha 8
PSČ 18000
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne