Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku URSA GOLD 35
Kód výrobku SVT9980
Typ výrobku Minerální izolace
Obrázek výrobku df_35h.jpg
Stručný popis výrobku Univerzální, difúzně otevřená, tepelná a akustická minerální izolace na bázi skla.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 0672-CPR-0313
Datum vystavení certifikátu shody 16.04.2014
Prohlášení o shodě číslo 48UGW35NRN19041
Datum vystavení prohlášení o shodě 02.04.2019
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Izolace šikmých střech, izolace stropů a podhledů, izolace lehkých příček, izolace dřevostaveb
materiál výrobku minerální vlna
materiál výrobku v případě volby ostatní skelná vlna
minimální tloušťka izolantu 40 [mm]
maximální tloušťka izolantu 220 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.035 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.035 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 1 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 A1
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ano | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě 48ugw35nrn19041.pdf
Výrobci
Výrobce URSA CZ
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení URSA CZ
Právní forma s.r.o.
61778559
Email tech.poradce@ursa.com
Web www.ursa.cz
Telefon +420 281 017 370
Fax +420 281 017 377
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Pražská
čp. 16/810
Obec Praha 10 - Hostivař
PSČ 102 21
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne